VRAAGPROGRAMMA

Hier vind je het reglement. Lees het zorgvuldig door, zodat je weet waar je aan toe bent voordat je deelneemt aan het DPC.

Download als PDF
Reglement Dutch Pony Championship 2024
SPRINGEN

 1. Dutch Pony Championship Springen is een kampioenschap voor vier, vijf en zesjarige springpony’s in de categorie C, D en E en staat open voor pony’s die staan geregistreerd bij één van de Nederlandse stamboeken.
 1. Het toetsen van de aanleg van springpony’s op jonge leeftijd staat in het kampioenschap centraal. Ook wordt het kampioenschap gezien als stimulans voor de fokkerij van sportpony’s.
 2. Dutch Pony Championship Springen bestaat in 2024 uit 1 finalewedstrijd 24 augustus te Lathum, waarvoor men zich kan inschrijven wanneer aan de kwalificatie eisen wordt voldaan.
 3. Tijdens Dutch Pony Championship Springen zijn het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS en het disciplinereglement springen van de KNHS van toepassing.

DEELNAME AAN HET KAMPIOENSCHAP

Voorwaarden deelname pony’s

 1. Aan de finalewedstrijd kunnen merries, ruinen en hengsten deelnemen die in het jaar van het kampioenschap de leeftijd van vier, vijf of zes jaar bereiken. Het kampioenschap staat open  voor pony’s die geregistreerd staan bij één van de Nederlandse stamboeken.
 2. Deelname met een hengst kan alleen wanneer de ruiter in het kalenderjaar waarin gestart wordt de leeftijd van 12 jaar bereikt. Ook moet je een klassering (is tenminste 1 winstpunt) hebben behaald in de: L2 dressuur, 1.10 springen met een paard of 0.70 springen met een pony, M eventing of klasse 2 endurance.
 3. De pony’s dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort, geënt en gemeten volgens het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.

Voorwaarden deelname ruiters

 1. Aan de competitie kunnen ruiters deelnemen die lid zijn van de KNHS en startgerechtigd zijn op ponywedstrijden. Deelname aan springwedstrijden met pony’s wordt toegestaan vanaf de dag waarop de ruiter 7 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin deze 18 jaar wordt, ongeacht de klasse of de categorie van de pony.
 2. Een startpas met de pony waarmee wordt deelgenomen is niet vereist.
 3. Elke ruiter/ amazone mag met maximaal drie pony’s per leeftijdsgroep deelnemen.

Inschrijvingen

 1. Inschrijving voor het kampioenschap geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde digitale inschrijfformulier op de website van Dutch Pony Championship (www.dutchponychampionship.nl) en het insturen van een kopie van het stamboekpapier.
 2. Het maximumaantal combinaties voor het kampioenschap is vastgesteld op 50 per leeftijdsgroep.
 3. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving loopt vanaf heden tot 10 augustus 2024.
 4. Het inschrijfgeld is €20,- per start. Het inschrijfgeld moet voorafgaand aan de wedstrijd voldaan zijn. De inschrijving zal pas definitief zijn als het inschrijfgeld is voldaan.
 5. Bij afmelding na de uiterste inschrijftermijn blijft het inschrijfgeld ten allen tijden verschuldigd. Deelnemers welke niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan worden van volgende evenementen uitgesloten.
 6. De springrubrieken van Dutch Pony Championship vallen onder wedstrijden voor jonge paarden volgens artikel 281 van het KNHS-wedstrijdreglement springen. De start wordt wel geregistreerd, maar de resultaten niet en tellen dus ook niet mee voor winstpunten of  niveau registratie bij de KNHS.
 7. Bij inschrijving gaat u akkoord met het publiceren van uw naam, naam paard, afstamming, geslacht, naam eigenaar en naam fokker op startlijsten, uitslagen en andersoortige publicatie t.b.v. het evenement op social media en publicaties. Daarnaast geeft u dezelfde toestemming aan  de organisatie t.a.v. beelden en foto’s gemaakt tijdens het evenement. Tevens geeft u de organisatie toestemming om de bij inschrijving opgegeven gegevens te bewaren en gebruiken  voor benadering m.b.t. informatie over het evenement. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met  uw informatie.
 8. Na inschrijving dient op verzoek een kopie van het stamboekpapier, niet van het paardenpaspoort, te worden toegezonden.

Harnachement

 1. Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Springen van de KNHS zijn van toepassing.
 2. Het gebruik van peesbeschermers aan de voorzijde is toegestaan, overige beenbescherming is tijdens de springproef niet toegestaan.

Algemeen

 1. Het kampioenschap Dutch Pony Championship springen vindt op dezelfde locatie en datum plaats als het Dutch Pony Championship dressuur.
 2. De startvolgorde van deze finale wordt bepaald door de organisatie.
 3. De juryledenlijst wordt vastgesteld door DPC.
 4. Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de wedstrijd verplicht en dienen door de ruiter of eigenaar te worden meegebracht, hoofdstelnummers zijn ook op de sjabrak toegestaan.
 5. De hoogtes die worden gesprongen tijdens het Dutch Pony Championship Springen zijn vastgesteld in onderstaande tabel,

Leeftijd pony    Cat. C  Cat. D   Cat. E

4 jaar    0.50      0.60      0.70

5 jaar    0.60      0.70      0.80

6 jaar    0.70      0.80      0.90

Beoordeling finale 

 1. Presentatie onder het zadel, te beoordelen op de onderdelen stap, draf, galop, harmonie / wijze van voorstellen en algemene indruk, waarvoor maximaal 10 punten per onderdeel kunnen worden behaald (totaal max. 50 punten).
 2. Springen onder het zadel, te beoordelen op de onderdelen techniek, afdruk, galop, vermogen, rijdbaarheid en algemene indruk, waarvoor maximaal 10 punten per onderdeel kunnen worden behaald (totaal max. 60 punten).

Lijntje springen onder het zadel: drafbalk – kruisje – ± 5m50 steilsprong – ± 12m00

steil/oxer. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen deze afstanden iets afwijken

Prijzengeld:

Geldprijzen en ereprijzen

Inschrijving dient plaats te vinden vóór 10 augustus 2024 via het formulier op de website www.dutchponychampionship.nl

De startlijsten zullen worden gepubliceerd op de website www.dutchponychampionship.nl 

Slotbepalingen 

 1. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen.
 2. De stichting Dutch Pony Championship, de wedstrijdorganisatie, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan pony’s en/of andere eigendommen van de deelnemers/ toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.
 3. De totale aansprakelijkheid van de organisatie voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de organisatie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze  deelname heeft betaald aan de organisatie, dan wel het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Voor meer informatie kunnen deelnemers contact opnemen via info@dutchponychampionship.nl

In alle gevallen waarin de bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het reglement niet voorzien, beslist het DPC bestuur.

*wijzigingen onder voorbehoud*

Download als PDF

Reglement Dutch Pony Championship 2024
DRESSUUR

 1. Dutch Pony Championship Dressuur is een kampioenschap voor vier, vijf- en zesjarige dressuurpony’s in de categorie C, D en E en staat open voor pony’s die staan geregistreerd bij één van de Nederlandse stamboeken.
 2. Het toetsen van de aanleg van dressuurpony’s op jonge leeftijd staat in het kampioenschap centraal. Ook wordt het kampioenschap gezien als stimulans voor de fokkerij van sportpony’s.
 3. Dutch Pony Championship Dressuur bestaat uit een aantal wedstrijden welke in selectieverband worden verreden en wordt afgesloten met een finale.
 4. Tijdens Dutch Pony Championship Dressuur zijn het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS en het disciplinereglement dressuur van de KNHS van toepassing.

 

DEELNAME AAN DE SELECTIE

Voorwaarden deelname pony’s

 1. Aan de selectiewedstrijden kunnen deelnemen merries, ruinen en hengsten die in het jaar van de selectie de leeftijd van vier, vijf of zes jaar bereiken. De selectie staat open voor pony’s van alle Nederlandse stamboeken.
 2. Deelname met een hengst kan alleen wanneer de ruiter in het kalenderjaar waarin gestart wordt de leeftijd van 12 jaar bereikt en de ruiter geklasseerd is in L2 dressuur of L springen.
 3. De pony’s dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort en geënt en gemeten volgens het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS. Op selecties dient u op het secretariaat uw paspoort te laten zien om bovenstaande te controleren. Op de finale zal tevens een inspecteur aanwezig zijn die voor aanvang controleert op geslacht, leeftijd, chip en meetgegevens van de deelnemende pony. Indien één van deze gegevens niet kloppen, zal uitsluiting van de competitie volgen.

Voorwaarden deelname ruiters

 1. Aan de selecties en de finale kunnen deelnemen ruiters die lid zijn van de KNHS en startgerechtigd zijn op ponywedstrijden (max. 18 jaar). Een startpas met de pony waarmee wordt deelgenomen is niet vereist.
 2. Ruiterwissel is toegestaan mits is voldaan aan lid 1 van dit artikel.
 3. Elke ruiter/ amazone mag met maximaal drie pony’s per leeftijdsgroep deelnemen aan iedere selectiewedstrijd. In overleg met de wedstrijdorganisatie van een selectiewedstrijd kan het aantal combinaties of het aantal pony’s dat mag starten worden uitgebreid of beperkt.

 

Inschrijvingen

 1. Inschrijving voor de selectiewedstrijden geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde digitale inschrijfformulier op de website van DPC (www.dutchponychampionship.nl) en het insturen van een kopie van het stamboekpapier.
 2. Het maximaal aantal wedstrijden waaraan een pony mag deelnemen is drie; de twee beste resultaten tellen mee om voor deelname aan de finale in aanmerking te komen. Het maximumaantal combinaties per selectiewedstrijd is vastgesteld op 15 per leeftijdsgroep. Bij het bereiken van het maximaal aantal starts per selectiewedstrijd, zal de combinatie worden geplaatst op de reservelijst.
 3. Het inschrijfgeld per selectiewedstrijd is €20,- per start. Het inschrijfgeld moet voorafgaand aan de wedstrijd voldaan. De inschrijving zal pas definitief zijn als het inschrijfgeld is voldaan.
 4. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving per selectie sluit op de datum zoals onderaan dit reglement is vermeld. *
 5. Bij afmelding na de uiterste inschrijftermijn blijft het inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd, mits er geen sprake is van overmacht (indien er sprake is van overmacht, kan in overleg met het secretariaat, worden besloten om een andere selectie te rijden). Deelnemers welke niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, worden van volgende evenementen uitgesloten.
 6. De sluitingsdatum voor inschrijving is gesteld op 1 week voor de gekozen selectie. * (Zie schema onderaan dit reglement)
 7. Jonge pony wedstrijden vallen onder impulsrubrieken, dit telt niet mee voor winstpunten of niveauregistratie bij de KNHS.
 8. Bij inschrijving gaat u akkoord met het publiceren van uw naam, naam paard, afstamming, geslacht, naam eigenaar en naam fokker op startlijsten, uitslagen en andersoortige publicatie t.b.v. het evenement op social media en publicaties. Daarnaast geeft u dezelfde toestemming aan de organisatie t.a.v. beelden en foto’s gemaakt tijdens het evenement. Tevens geeft u de organisatie toestemming om de bij inschrijving opgegeven gegevens te bewaren en gebruiken voor benadering m.b.t. informatie over het evenement. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw informatie.

Juryleden

 1. Tijdens de selectiewedstrijden en de finale wordt de beoordeling uitgevoerd door een jury bestaande uit minimaal twee personen. Deze zal deels bestaan uit een vast jurykoppel.
 2. De juryledenlijst wordt opgesteld door DPC.

Selectiewedstrijden

 1. De dressuurbaan tijdens de wedstrijden heeft een minimale afmeting van 20 x 40 meter.
 2. De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
 3. Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de wedstrijd verplicht en dienen door de ruiter of eigenaar te worden meegebracht. Hoofdstelnummers zijn ook op het sjabrak toegestaan.
 4. Bij de zesjarigen is het gebruik van een zweep in de ring verboden.
 5. Alle pony’s dienen op trens te worden voorgesteld.
 6. Tijdens de beoordeling in de ring zijn beenbeschermers niet toegestaan.
 7. Op de selectiewedstrijden worden aanlegproeven verreden jonge dressuurpony’s voor 4, 5 of 6-jarige pony’s. De proef, dat zal worden opgenoemd door de omroeper, zal op de website van DPC worden gepubliceerd.
 8. Er komen steeds maximaal drie combinaties per leeftijdscategorie tegelijk in de baan en zij tonen vervolgens op verzoek van de omroeper en jury de gevraagde verrichtingen als omschreven in de aanlegproef jonge dressuurpony’s zoals gepubliceerd op de website van DPC.
 9. Het beoordelingsprotocol tijdens de selectiewedstrijden bestaat ook uit een beoordeling aan de hand, waarbij de pony beoordeeld wordt op exterieur op twee onderdelen: correctheid en functionaliteit. De pony’s komen na de zadelbeoordeling hiervoor zonder zadel terug in de ring.

Tussenstand:

 1. Voor de Dutch Pony Championship Dressuur tussenstand wordt de scores van de verreden selectiewedstrijden opgeteld. De twee hoogste scores tellen mee voor de eindstand. Het aantal af te vaardigen deelnemers zal afhangen van het aantal deelnemers per leeftijdscategorie. Per leeftijdscategorie zal 70% van de deelnemers worden afgevaardigd naar de finale met een limiet van 15 deelnemers per leeftijdscategorie.
 2. Na de laatste selectiewedstrijd zal een eindstand van Dutch Pony Championship Dressuur worden gepubliceerd op de website van DPC. De geselecteerde finalisten krijgen een mail met daarin de bevestiging van hun finaleplek.
 3. Bij ex aequo’s telt algemene indruk als dressuurpony van de hoogste selectie score als doorslaggevend, vervolgens gedragenheid en souplesse en dan harmonie.

Valt er dan nog geen beslissing dan geeft het totaalcijfer voor respectievelijk stap, vervolgens draf en als laatste galop de doorslag.

DPC FINALE

 1. In de finale mag elke ruiter/amazone maximaal twee pony’s per leeftijdsgroep starten.
 2. De resultaten uit de selectiewedstrijden worden niet meegenomen naar de finale. De startvolgorde voor de finales wordt via loting door de organisatie bepaald.
 3. Het protocol van de finale is gelijk aan het protocol van de selectiewedstrijden, met uitzondering van de beoordeling op exterieur.
 4. In de finale zullen de pony’s per minimaal 2 en maximaal 3 combinaties in de baan verschijnen.
 5. Kampioen per leeftijdsgroep is de hoogstgeplaatste combinatie in de finale.
 6. Bij ex aequo’s telt algemene indruk als dressuurpony als doorslaggevend, vervolgens Gedragenheid en souplesse en daarna harmonie. Valt er dan nog geen beslissing dan geeft het totaalcijfer voor respectievelijk stap, vervolgens draf en als laatste galop de doorslag.
 7. Voor de finale is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Wedstrijden

– Selectiewedstrijden: kijk voor de actuele kalender op www.dutchponychampionship.nl

– Finale 24 augustus 2024 te Lathum

 

Prijzen

Ereprijzen voor de deelnemers en in de finale een fokkerspremie voor de fokkers van de 3 beste pony’s per rubriek.

 

Slotbepalingen

 1. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen.
 2. De stichting Dutch Pony Championship, de wedstrijdorganisatoren, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan pony’s en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.
 3. De totale aansprakelijkheid van de organisatie voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de organisatie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze deelname heeft betaald aan de organisatie, dan wel het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Voor meer informatie kunnen deelnemers contact opnemen via info@dutchponychampionship.nl

* Sluitingsdata selectiewedstrijden

Selectiewedstrijd

 

 

 

Sluitingsdatum

Heerewaarden 08-06-2024 01-06-2024 (23:59)
Wezep 22-06-2024 15-06-2024 (23:59)
Heusden (Asten) 06-07-2024 29-06-2024 (23:59)
Tolbert 20-07-2024 13-07-2024 (23:59)
Lunteren 27-07-2024 20-07-2024 (23:59)
Lunteren 14-08-2024 07-08-2024 (23:59)

Download als PDF

 1. Dutch Pony Championship Dressuur is voor deze rubriek een pilotwedstrijd voor vier, vijf en zesjarige dressuurpony’s in de categorie C, D en E en staat open voor pony’s die staan geregistreerd bij één van de Nederlandse stamboeken.
 2. Het toetsen van de aanleg van dressuurpony’s op jonge leeftijd staat in het kampioenschap centraal. Ook wordt het kampioenschap gezien als stimulans voor de fokkerij van sportpony’s.
 3. Dutch Pony Championship Dressuur Pilot voor 18+ ruiters bestaat uit 2 pilot wedstrijden en deze worden niet afgesloten met een finale. (anders dan de reguliere dressuurselecties)
  Deze pilot wordt gehouden om de interesse te peilen van 18+ ruiters op een pony.
 4. Tijdens Dutch Pony Championship Dressuur zijn het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS en het disciplinereglement dressuur van de KNHS van toepassing.

 

 

DEELNAME AAN DE SELECTIE

 

Voorwaarden deelname pony’s

 1. Aan de selectiewedstrijden kunnen deelnemen merries, ruinen en hengsten die in het jaar van de selectie de leeftijd van vier, vijf of zes jaar bereiken. De selectie staat open voor pony’s van alle Nederlandse stamboeken.
 2. Deelname met een hengst kan alleen wanneer de ruiter geklasseerd is in L2 dressuur of L springen.
 3. De pony’s dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort en geënt en gemeten volgens het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.4. Het is toegestaan dat pony’s aan deze pilot van 18+ ruiters mee doen en tevens met de reguliere selectiewedstrijden.

Voorwaarden deelname ruiters

 1. Aan de pilot selecties kunnen deelnemen ruiters die lid zijn van de KNHS. Een startpas met de pony waarmee wordt deelgenomen is niet vereist.
 2. Elke ruiter/ amazone mag met maximaal drie pony’s per leeftijdsgroep deelnemen aan iedere selectiewedstrijd. In overleg met de wedstrijdorganisatie van een selectiewedstrijd kan het aantal combinaties of het aantal pony’s dat mag starten worden uitgebreid of beperkt.

 

Inschrijvingen

 1. Inschrijving voor de selectiewedstrijden geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde digitale inschrijfformulier op de website van DPC (www.dutchponychampionship.nl) en het insturen van een kopie van het stamboekpapier.
 2. Het maximumaantal combinaties per selectiewedstrijd is vastgesteld op 20 per leeftijdsgroep.
 3. Het inschrijfgeld per selectiewedstrijd is €20,- per start. Het inschrijfgeld moet voorafgaand aan de wedstrijd voldaan. De inschrijving zal pas definitief zijn als het inschrijfgeld is voldaan.
 4. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving sluit op de datum als vermeld in de wedstrijdkalender op de DPC website.
 5. Bij afmelding na de uiterste inschrijftermijn blijft het inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd. Deelnemers welke niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan worden van volgende evenementen uitgesloten.
 6. De sluitingsdatum voor inschrijving is gesteld op 1 week voor de gekozen selectie. * (Zie schema onderaan dit reglement)
 7. Jonge pony wedstrijden vallen onder impulsrubrieken, dit telt niet mee voor winstpunten of niveauregistratie bij de KNHS.
 8. Bij inschrijving gaat u akkoord met het publiceren van uw naam, naam paard, afstamming, geslacht, naam eigenaar en naam fokker op startlijsten, uitslagen en andersoortige publicatie t.b.v. het evenement op social media en publicaties. Daarnaast geeft u dezelfde toestemming aan de organisatie t.a.v. beelden en foto’s gemaakt tijdens het evenement. Tevens geeft u de organisatie toestemming om de bij inschrijving opgegeven gegevens te bewaren en gebruiken voor benadering m.b.t. informatie over het evenement. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw informatie.

Juryleden

 1. Tijdens de selectiewedstrijden en de finale wordt een beoordeling uitgevoerd door een jury bestaande uit minimaal twee personen.
 2. De juryledenlijst wordt opgesteld door DPC.

Selectiewedstrijden

 1. De dressuurbaan tijdens de wedstrijden heeft een minimale afmeting van 20 x 40 meter.
 2. De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
 3. Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de wedstrijd verplicht en dienen door de ruiter of eigenaar te worden meegebracht. Hoofdstelnummers zijn ook op het sjabrak toegestaan.
 4. Bij de zesjarigen is het gebruik van een zweep in de ring verboden.
 5. Alle pony’s dienen op trens te worden voorgesteld.
 6. Tijdens de beoordeling in de ring zijn beenbeschermers niet toegestaan.
 7. Op de selectiewedstrijden worden aanlegproeven verreden jonge dressuurpony’s voor 4, 5 of 6 jarige pony’s. Het protocol, dat zal worden opgenoemd door de omroeper, zal op de website van DPC worden gepubliceerd.
 8. Er komen steeds maximaal drie combinaties per leeftijdscategorie tegelijk in de baan en zij tonen vervolgens op verzoek van de jury de gevraagde verrichtingen als omschreven in de aanlegproef jonge dressuurpony’s zoals gepubliceerd op de website van DPC.
 9. Het beoordelingsprotocol tijdens de selectiewedstrijden bestaat ook uit een beoordeling aan de hand, waarbij de pony beoordeeld wordt op exterieur op twee onderdelen: correctheid en functionaliteit. De pony’s komen na de zadelbeoordeling hiervoor zonder zadel terug in de ring.

Tussenstand

 1. Bij ex aequo’s telt algemene indruk als dressuurpony van de hoogste selectie score als doorslaggevend, vervolgens gedragenheid en souplesse en valt er dan nog geen beslissing dan geeft het totaalcijfer voor respectievelijk stap, vervolgens draf en als laatste galop de doorslag.

Wedstrijden

Selectiewedstrijden: kijk voor de actuele kalender op www.dutchponychampionship.nl

 

Prijzen

Ereprijzen. De leeftijdscategorie 4, 5 en 6 jarige pony’s tellen bij deze pilotwedstrijden samen voor de prijsuitreiking.

 

Slotbepalingen

 1. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen.
 2. De stichting Dutch Pony Championship, de wedstrijdorganisatoren, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan pony’s en/of andere eigendommen van de deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.
 3. De totale aansprakelijkheid van de organisatie voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de organisatie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze deelname heeft betaald aan de organisatie, dan wel het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Voor meer informatie kunnen deelnemers contact opnemen via info@dutchponychampionship.nl

* Sluitingsdata selectiewedstrijden

Selectiewedstrijd

 

 

 Sluitingsdatum

Tolbert 22-07-2023 14-07-2022 (23:59)
Lunteren 16-08-2023 08-08-2022 (23:59)