VRAAGPROGRAMMA

Hier vind je het reglement. Lees het zorgvuldig door, zodat je weet waar je aan toe bent voordat je deelneemt aan het DPC.

Download als PDF
Reglement Dutch Pony Championship 2023
SPRINGEN

Let op: sluitingsdatum is verplaatst naar zaterdag 2 september

 1. Dutch Pony Championship Springen is een kampioenschap voor vier, vijf en zesjarige springpony’s in de categorie C, D en E en staat open voor pony’s die staan geregistreerd bij één van de Nederlandse stamboeken.
 2. Het toetsen van de aanleg van springpony’s op jonge leeftijd staat in het kampioenschap centraal. Ook wordt het kampioenschap gezien als stimulans voor de fokkerij van sportpony’s.
 3. Dutch Pony Championship Springen bestaat in 2023 uit 1 finalewedstrijd, waarvoor men zich kan inschrijven wanneer aan de kwalificatie eisen wordt voldaan.
 4. Tijdens Dutch Pony Championship Springen zijn het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS en het disciplinereglement springen van de KNHS van toepassing.

DEELNAME AAN HET KAMPIOENSCHAP

Voorwaarden deelname pony’s

 1. Aan de finalewedstrijd kunnen merries, ruinen en hengsten deelnemen die in het jaar van het kampioenschap de leeftijd van vier, vijf of zes jaar bereiken. Het kampioenschap staat open  voor pony’s die geregistreerd staan bij één van de Nederlandse stamboeken.
 2. Deelname met een hengst kan alleen wanneer de ruiter in het kalenderjaar waarin gestart wordt de leeftijd van 12 jaar bereikt. Ook moet je een klassering (is tenminste 1 winstpunt) hebben behaald in de: L2 dressuur, 1.10 springen met een paard  of 0.70 springen met een pony, M eventing of klasse 2 endurance.
 3. De pony’s dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort, geënt en gemeten volgens  het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.

Voorwaarden deelname ruiters

 1. Aan de competitie kunnen ruiters deelnemen die lid zijn van de KNHS en startgerechtigd zijn op ponywedstrijden. Deelname aan springwedstrijden met pony’s wordt toegestaan vanaf de dag waarop de ruiter 7 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin deze 18 jaar wordt, ongeacht de klasse of de categorie van de pony.
 2. Een startpas met de pony waarmee wordt deelgenomen is niet vereist.
 3. Elke ruiter/ amazone mag met maximaal drie pony’s per leeftijdsgroep deelnemen.

Inschrijvingen

 1. Inschrijving voor het kampioenschap geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde digitale inschrijfformulier op de website van Dutch Pony Championship  (www.dutchponychampionship.nl) en het insturen van een kopie van het stamboekpapier.
 2. Het maximumaantal combinaties voor het kampioenschap is vastgesteld op 50
  per leeftijdsgroep.
 3. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving loopt vanaf 1 maart tot 2 september 2023.
 4. Het inschrijfgeld is €20,- per start. Het inschrijfgeld moet voorafgaand aan de wedstrijd voldaan zijn. De inschrijving zal pas definitief zijn als het inschrijfgeld is voldaan.
 5. Bij afmelding na de uiterste inschrijftermijn blijft het inschrijfgeld ten allen tijden verschuldigd. Deelnemers welke niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan worden van volgende evenementen uitgesloten.
 6. De springrubrieken van Dutch Pony Championship vallen onder wedstrijden voor jonge paarden volgens artikel 281 van het KNHS-wedstrijdreglement springen. De start wordt wel geregistreerd, maar de resultaten niet en tellen dus ook niet mee voor winstpunten of  niveau registratie bij de KNHS.
 7. Bij inschrijving gaat u akkoord met het publiceren van uw naam, naam paard, afstamming, geslacht, naam eigenaar en naam fokker op startlijsten, uitslagen en andersoortige publicatie t.b.v. het evenement op social media en publicaties. Daarnaast geeft u dezelfde toestemming aan  de organisatie t.a.v. beelden en foto’s gemaakt tijdens het evenement. Tevens geeft u de  organisatie toestemming om de bij inschrijving opgegeven gegevens te bewaren en gebruiken  voor benadering m.b.t. informatie over het evenement. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met  uw informatie.

Harnachement

 1. Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Springen van de KNHS zijn van toepassing
 2. Ten aanzien van het gebruik van achterbeenbescherming zijn art. 281 en 257.1.c. van het Wedstrijdreglement Springen van toepassing. – Bij de vierjarigen is het gebruik van strijklappen, bandages o.i.d. om de achterbenen niet toegestaan.

Algemeen

 1. Het kampioenschap Dutch Pony Championship springen vindt op dezelfde locatie en datum plaats als het Dutch Pony Championship dressuur.
 2. De startvolgorde van de eerste manche per rubriek wordt bepaald door de organisatie.
 3. De startvolgorde in de beslissende tweede manche wordt bepaald aan de hand van de klassering in de eerste manche, met de hoogst geplaatste pony als laatste gesorteerd op categorie.
 4. De juryledenlijst wordt vastgesteld door DPC.
 5. Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de wedstrijd verplicht en dienen door de ruiter of eigenaar te worden meegebracht. Hoofdstelnummers zijn ook op de  sjabrak toegestaan.
 6. De hoogtes die worden gesprongen tijdens het Dutch Pony Championship Springen zijn vastgesteld in onderstaande tabel, met de mogelijkheid tot een verhoging met 5 cm in de tweede ronde:
Leeftijd pony Cat. C Cat. D Cat. E
4 jaar 0.60 0.70 0.80
5 jaar 0.80 0.90 1.00
6 jaar 0.90 1.00 1.10


Protocol beoordeling 4-, 5- & 6jarige springpony’s

 1. Het kampioenschap bestaat uit twee rondes met jurybeoordeling.
 2. De pony’s leggen een springparcours tabel A, niet op tijd met een vastgestelde toegestane tijd af.
 3. De maximale hoogte van de hindernissen voor 4-jarige pony’s is 0.60m voor C-pony’s, 0.70m voor D-pony’s en 0.80m voor E-pony’s, met de mogelijkheid tot een verhoging met 5 cm in de tweede ronde.

De maximale hoogte van de hindernissen is voor de 5-jarige pony’s: 0.80m voor C-pony’s,  0.90m voor D-pony’s en 1.00m voor E-pony’s, met de
mogelijkheid tot een verhoging met 5 cm in de tweede ronde.

         Voor 6-jarige pony’s: 0.90m voor C-pony’s, 1.00m voor D-pony’s en 1.10m  voor E pony’s, met de mogelijkheid tot een verhoging met 5 cm in de tweede
ronde.

 1.  Er zal in het parcours voor 4-jarige pony’s 1 combinatie sprong worden opgenomen vanaf de hoogte van 80 cm.
 2.  Het parcours voor 5-jarige pony’s 1 combinatiesprong opgenomen en in het parcours voor 6-jarige pony’s 2 combinatie sprongen.
 3.  Het parcours voor 6-jarige pony’s kan een overbouwde sloot of liverpool bevatten.
 4.  Beoordeling vindt plaats volgens tabel A met uitzondering van het aantal strafpunten voor afgeworpen hindernissen en weigeringen.
 5.  Er wordt een maximaal toegestane tijd vastgesteld.
 6. Beoordeling vindt plaats volgens tabel A met uitzondering van het aantal strafpunten voor afgeworpen hindernissen en weigeringen.
 7.  Tijdens het afleggen van het parcours worden de pony’s beoordeeld door een jury. De jury geeft gezamenlijk één beoordeling op de kenmerken:
  a. Galop
  b. Gaan tussen de hindernissen
  c. Techniek
  d. Vermogen
  e. Temperament en werkwilligheid onder het zadel.
 8.  De jury geeft per kenmerk een cijfer op een schaal van 0 tot 10 in stappen van 0,5. Maximaal totaal aantal punten is 50.
 9.  De jurybeoordeling wordt gedaan vanuit de ring.
 10.  Per afgeworpen hindernis en per weigering worden twee punten in mindering gebracht op het door de jury gegeven aantal punten.
 11.  Per 1 seconde of begonnen seconde overschrijding van de toegestane tijd wordt één punt in mindering gebracht op de door de jury gegeven aantal punten.
 12.  De tweede ronde wordt gereden door alle deelnemers met 35 punten of meer, aangevuld tot 50% deelnemers met een voltooid afgelegd parcours. De  klassering in de eerste manche bepaalt de startvolgorde in de tweede manche, met de hoogst geplaatste pony als laatste gesorteerd op categorie.
 13.  De pony’s worden geplaatst op basis van het behaalde aantal punten in de eerste en de tweede
  manche opgeteld. Het totaal aantal te behalen punten voor de einduitslag is 100.
 14.  Bij ex aequo is de beoordeling van springvermogen in de tweede manche bepalend.

Wanneer er nog een ex aequo is, bepaalt de tijd in de tweede manche de klassering.

 1.  In de eerste ronde en tweede ronde worden plaatsingspunten toegekend. De hoogstgeplaatste
  combinatie krijgt 1 plaatsingspunt, de tweede 2 plaatsingspunten, enz.
 2.  Per leeftijdscategorie krijgt de pony die over twee rondes het laagst aantal plaatsingspunten behaalt, de titel Dutch Pony Champion 4-jarige, 5-jarige of 6-jarige pony’s 2023!

Datum kampioenschap 

Dutch Pony Championship Springen zal worden verreden op 9 september 2023 in  IJsselmuiden.
Kijk voor de actuele kalender op www.dutchponychampionship.nl

Prijzen 

Geldprijzen en ereprijzen

 

Slotbepalingen 

 1. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen.
 2. De stichting Dutch Pony Championship, de wedstrijdorganisatie, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan pony’s en/of andere eigendommen van de deelnemers/ toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.
 3. De totale aansprakelijkheid van de organisatie voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de organisatie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze  deelname heeft betaald aan de organisatie, dan wel het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Voor meer informatie kunnen deelnemers contact opnemen via info@dutchponychampionship.nl

*wijzigingen onder voorbehoud*

Download als PDF

Reglement Dutch Pony Championship 2023
DRESSUUR

 1. Dutch Pony Championship Dressuur is een kampioenschap voor vier, vijf en zesjarige dressuurpony’s in de categorie C, D en E en staat open voor pony’s die staan geregistreerd bij één van de Nederlandse stamboeken.
 2. Het toetsen van de aanleg van dressuurpony’s op jonge leeftijd staat in het kampioenschap centraal. Ook wordt het kampioenschap gezien als stimulans voor de fokkerij van sportpony’s.
 3. Dutch Pony Championship Dressuur bestaat uit een aantal wedstrijden welke in selectieverband worden verreden en wordt afgesloten met een finale.
 4. Tijdens Dutch Pony Championship Dressuur zijn het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS en het disciplinereglement dressuur van de KNHS van toepassing.

 

 

DEELNAME AAN DE SELECTIE

Voorwaarden deelname pony’s

 1. Aan de selectiewedstrijden kunnen deelnemen merries, ruinen en hengsten die in het jaar van de selectie de leeftijd van vier, vijf of zes jaar bereiken. De selectie staat open voor pony’s van alle Nederlandse stamboeken.
 2. Deelname met een hengst kan alleen wanneer de ruiter in het kalenderjaar waarin gestart wordt de leeftijd van 12 jaar bereikt en de ruiter geklasseerd is in L2 dressuur of L springen.
 3. De pony’s dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort en geënt en gemeten volgens het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.

Voorwaarden deelname ruiters

 1. Aan de selecties en de finale kunnen deelnemen ruiters die lid zijn van de KNHS en startgerechtigd zijn op ponywedstrijden (max. 18 jaar). Een startpas met de pony waarmee wordt deelgenomen is niet vereist.
 2. Ruiterwissel is toegestaan mits is voldaan aan lid 1 van dit artikel.
 3. Elke ruiter/ amazone mag met maximaal drie pony’s per leeftijdsgroep deelnemen aan iedere selectiewedstrijd. In overleg met de wedstrijdorganisatie van een selectiewedstrijd kan het aantal combinaties of het aantal pony’s dat mag starten worden uitgebreid of beperkt.

 

Inschrijvingen

 1. Inschrijving voor de selectiewedstrijden geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde digitale inschrijfformulier op de website van DPC (www.dutchponychampionship.nl) en het insturen van een kopie van het stamboekpapier.
 2. Het maximaal aantal wedstrijden waaraan een pony mag deelnemen is drie; de twee beste resultaten tellen mee om voor deelname aan de finale in aanmerking te komen. Het maximumaantal combinaties per selectiewedstrijd is vastgesteld op 15 per leeftijdsgroep.
 3. Het inschrijfgeld per selectiewedstrijd is €20,- per start. Het inschrijfgeld moet voorafgaand aan de wedstrijd voldaan. De inschrijving zal pas definitief zijn als het inschrijfgeld is voldaan.
 4. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving sluit op de datum als vermeld in de wedstrijdkalender op de DPC website.
 5. Bij afmelding na de uiterste inschrijftermijn blijft het inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd. Deelnemers welke niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan worden van volgende evenementen uitgesloten.
 6. De sluitingsdatum voor inschrijving is gesteld op 1 week voor de gekozen selectie. * (Zie schema onderaan dit reglement)
 7. Jonge pony wedstrijden vallen onder impulsrubrieken, dit telt niet mee voor winstpunten of niveauregistratie bij de KNHS.
 8. Bij inschrijving gaat u akkoord met het publiceren van uw naam, naam paard, afstamming, geslacht, naam eigenaar en naam fokker op startlijsten, uitslagen en andersoortige publicatie t.b.v. het evenement op social media en publicaties. Daarnaast geeft u dezelfde toestemming aan de organisatie t.a.v. beelden en foto’s gemaakt tijdens het evenement. Tevens geeft u de organisatie toestemming om de bij inschrijving opgegeven gegevens te bewaren en gebruiken voor benadering m.b.t. informatie over het evenement. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw informatie.

Juryleden

 1. Tijdens de selectiewedstrijden en de finale wordt een beoordeling uitgevoerd door een jury bestaande uit minimaal twee personen.
 2. De juryledenlijst wordt opgesteld door DPC.

Selectiewedstrijden

 1. De dressuurbaan tijdens de wedstrijden heeft een minimale afmeting van 20 x 40 meter.
 2. De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
 3. Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de wedstrijd verplicht en dienen door de ruiter of eigenaar te worden meegebracht. Hoofdstelnummers zijn ook op het sjabrak toegestaan.
 4. Bij de zesjarigen is het gebruik van een zweep in de ring verboden.
 5. Alle pony’s dienen op trens te worden voorgesteld.
 6. Tijdens de beoordeling in de ring zijn beenbeschermers niet toegestaan.
 7. Op de selectiewedstrijden worden aanlegproeven verreden jonge dressuurpony’s voor 4, 5 of 6 jarige pony’s. Het protocol, dat zal worden opgenoemd door de omroeper, zal op de website van DPC worden gepubliceerd.
 8. Er komen steeds maximaal drie combinaties per leeftijdscategorie tegelijk in de baan en zij tonen vervolgens op verzoek van de jury de gevraagde verrichtingen als omschreven in de aanlegproef jonge dressuurpony’s zoals gepubliceerd op de website van DPC.
 9. Het beoordelingsprotocol tijdens de selectiewedstrijden bestaat ook uit een beoordeling aan de hand, waarbij de pony beoordeeld wordt op exterieur op twee onderdelen: correctheid en functionaliteit. De pony’s komen na de zadelbeoordeling hiervoor zonder zadel terug in de ring.

Tussenstand:

 1. Voor de Dutch Pony Championship Dressuur tussenstand wordt de scores van de verreden selectiewedstrijden opgeteld. De twee hoogste scores tellen mee voor de eindstand. Het aantal af te vaardigen deelnemers naar de finale is 15 per leeftijdscategorie.
 2. Na de laatste selectiewedstrijd zal een eindstand van Dutch Pony Championship Dressuur worden gepubliceerd op de website van DPC.
 3. Bij ex aequo’s telt algemene indruk als dressuurpony van de hoogste selectie score als doorslaggevend, vervolgens gedragenheid en souplesse en valt er dan nog geen beslissing dan geeft het totaalcijfer voor respectievelijk stap, vervolgens draf en als laatste galop de doorslag.

Finale

 1. In de finale mag elke ruiter/amazone maximaal twee pony’s per leeftijdsgroep starten.
 2. De resultaten uit de selectiewedstrijden worden niet meegenomen naar de finale. De startvolgorde voor de finales wordt via loting door de organisatie bepaald.
 3. Het protocol van de finale is gelijk aan het protocol van de selectiewedstrijden, met uitzondering van de beoordeling op exterieur.
 4. In de finale zullen de pony’s per minimaal 2 en maximaal 3 combinaties in de baan verschijnen.
 5. Kampioen per leeftijdsgroep is de hoogstgeplaatste combinatie in de finale.
 6. Bij ex aequo’s telt algemene indruk als dressuurpony als doorslaggevend, vervolgens Gedragenheid en souplesse en valt er dan nog geen beslissing dan geeft het totaalcijfer voor respectievelijk stap, vervolgens draf en als laatste galop de doorslag.
 7. Voor de finale is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Wedstrijden

– Selectiewedstrijden: kijk voor de actuele kalender op www.dutchponychampionship.nl

– Finale 9 september 2023 te IJsselmuiden

 

Prijzen

Geldprijzen en ereprijzen

 

Slotbepalingen

 1. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen.
 2. De stichting Dutch Pony Championship, de wedstrijdorganisatoren, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan pony’s en/of andere eigendommen van de deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.
 3. De totale aansprakelijkheid van de organisatie voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de organisatie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze deelname heeft betaald aan de organisatie, dan wel het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Voor meer informatie kunnen deelnemers contact opnemen via info@dutchponychampionship.nl

* Sluitingsdata selectiewedstrijden

Selectiewedstrijd Sluitingsdatum
Heerewaarden 03-06-2023 25-05-2022 (23:59)
Vorden 17-06-2023 09-06-2022 (23:59)
De Mortel 01-07-2023 23-06-2022 (23:59)
Tolbert 22-07-2023 14-07-2022 (23:59)
Lunteren 29-07-2023 21-07-2022 (23:59)
Lunteren 16-08-2023 08-08-2022 (23:59)
Houten 26-08-2023 18-08-2022 (23:59)

Download als PDF

 1. Dutch Pony Championship Dressuur is voor deze rubriek een pilotwedstrijd voor vier, vijf en zesjarige dressuurpony’s in de categorie C, D en E en staat open voor pony’s die staan geregistreerd bij één van de Nederlandse stamboeken.
 2. Het toetsen van de aanleg van dressuurpony’s op jonge leeftijd staat in het kampioenschap centraal. Ook wordt het kampioenschap gezien als stimulans voor de fokkerij van sportpony’s.
 3. Dutch Pony Championship Dressuur Pilot voor 18+ ruiters bestaat uit 2 pilot wedstrijden en deze worden niet afgesloten met een finale. (anders dan de reguliere dressuurselecties)
  Deze pilot wordt gehouden om de interesse te peilen van 18+ ruiters op een pony.
 4. Tijdens Dutch Pony Championship Dressuur zijn het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS en het disciplinereglement dressuur van de KNHS van toepassing.

 

 

DEELNAME AAN DE SELECTIE

 

Voorwaarden deelname pony’s

 1. Aan de selectiewedstrijden kunnen deelnemen merries, ruinen en hengsten die in het jaar van de selectie de leeftijd van vier, vijf of zes jaar bereiken. De selectie staat open voor pony’s van alle Nederlandse stamboeken.
 2. Deelname met een hengst kan alleen wanneer de ruiter geklasseerd is in L2 dressuur of L springen.
 3. De pony’s dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort en geënt en gemeten volgens het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.4. Het is toegestaan dat pony’s aan deze pilot van 18+ ruiters mee doen en tevens met de reguliere selectiewedstrijden.

Voorwaarden deelname ruiters

 1. Aan de pilot selecties kunnen deelnemen ruiters die lid zijn van de KNHS. Een startpas met de pony waarmee wordt deelgenomen is niet vereist.
 2. Elke ruiter/ amazone mag met maximaal drie pony’s per leeftijdsgroep deelnemen aan iedere selectiewedstrijd. In overleg met de wedstrijdorganisatie van een selectiewedstrijd kan het aantal combinaties of het aantal pony’s dat mag starten worden uitgebreid of beperkt.

 

Inschrijvingen

 1. Inschrijving voor de selectiewedstrijden geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde digitale inschrijfformulier op de website van DPC (www.dutchponychampionship.nl) en het insturen van een kopie van het stamboekpapier.
 2. Het maximumaantal combinaties per selectiewedstrijd is vastgesteld op 20 per leeftijdsgroep.
 3. Het inschrijfgeld per selectiewedstrijd is €20,- per start. Het inschrijfgeld moet voorafgaand aan de wedstrijd voldaan. De inschrijving zal pas definitief zijn als het inschrijfgeld is voldaan.
 4. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving sluit op de datum als vermeld in de wedstrijdkalender op de DPC website.
 5. Bij afmelding na de uiterste inschrijftermijn blijft het inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd. Deelnemers welke niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan worden van volgende evenementen uitgesloten.
 6. De sluitingsdatum voor inschrijving is gesteld op 1 week voor de gekozen selectie. * (Zie schema onderaan dit reglement)
 7. Jonge pony wedstrijden vallen onder impulsrubrieken, dit telt niet mee voor winstpunten of niveauregistratie bij de KNHS.
 8. Bij inschrijving gaat u akkoord met het publiceren van uw naam, naam paard, afstamming, geslacht, naam eigenaar en naam fokker op startlijsten, uitslagen en andersoortige publicatie t.b.v. het evenement op social media en publicaties. Daarnaast geeft u dezelfde toestemming aan de organisatie t.a.v. beelden en foto’s gemaakt tijdens het evenement. Tevens geeft u de organisatie toestemming om de bij inschrijving opgegeven gegevens te bewaren en gebruiken voor benadering m.b.t. informatie over het evenement. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw informatie.

Juryleden

 1. Tijdens de selectiewedstrijden en de finale wordt een beoordeling uitgevoerd door een jury bestaande uit minimaal twee personen.
 2. De juryledenlijst wordt opgesteld door DPC.

Selectiewedstrijden

 1. De dressuurbaan tijdens de wedstrijden heeft een minimale afmeting van 20 x 40 meter.
 2. De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
 3. Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de wedstrijd verplicht en dienen door de ruiter of eigenaar te worden meegebracht. Hoofdstelnummers zijn ook op het sjabrak toegestaan.
 4. Bij de zesjarigen is het gebruik van een zweep in de ring verboden.
 5. Alle pony’s dienen op trens te worden voorgesteld.
 6. Tijdens de beoordeling in de ring zijn beenbeschermers niet toegestaan.
 7. Op de selectiewedstrijden worden aanlegproeven verreden jonge dressuurpony’s voor 4, 5 of 6 jarige pony’s. Het protocol, dat zal worden opgenoemd door de omroeper, zal op de website van DPC worden gepubliceerd.
 8. Er komen steeds maximaal drie combinaties per leeftijdscategorie tegelijk in de baan en zij tonen vervolgens op verzoek van de jury de gevraagde verrichtingen als omschreven in de aanlegproef jonge dressuurpony’s zoals gepubliceerd op de website van DPC.
 9. Het beoordelingsprotocol tijdens de selectiewedstrijden bestaat ook uit een beoordeling aan de hand, waarbij de pony beoordeeld wordt op exterieur op twee onderdelen: correctheid en functionaliteit. De pony’s komen na de zadelbeoordeling hiervoor zonder zadel terug in de ring.

Tussenstand

 1. Bij ex aequo’s telt algemene indruk als dressuurpony van de hoogste selectie score als doorslaggevend, vervolgens gedragenheid en souplesse en valt er dan nog geen beslissing dan geeft het totaalcijfer voor respectievelijk stap, vervolgens draf en als laatste galop de doorslag.

Wedstrijden

Selectiewedstrijden: kijk voor de actuele kalender op www.dutchponychampionship.nl

 

Prijzen

Ereprijzen. De leeftijdscategorie 4, 5 en 6 jarige pony’s tellen bij deze pilotwedstrijden samen voor de prijsuitreiking.

 

Slotbepalingen

 1. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen.
 2. De stichting Dutch Pony Championship, de wedstrijdorganisatoren, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan pony’s en/of andere eigendommen van de deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.
 3. De totale aansprakelijkheid van de organisatie voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de organisatie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze deelname heeft betaald aan de organisatie, dan wel het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Voor meer informatie kunnen deelnemers contact opnemen via info@dutchponychampionship.nl

* Sluitingsdata selectiewedstrijden

Selectiewedstrijd

 

 

 Sluitingsdatum

Tolbert 22-07-2023 14-07-2022 (23:59)
Lunteren 16-08-2023 08-08-2022 (23:59)